Χάρτης Δράσεων
Ημερολόγιο
Newsletter
Ενημερώσου για τις δράσεις του προγράμματος
Μετρητής επισκεπτών
 40.829 
 
Αρχική σελίδα Γενικά Στοιχεία του Προγράμματος Επικοινωνία
 
Δράσεις
Μέγεθος γραμματοσειράς   A-   A+

 

Δράση Α.1: Συμμετοχική Εκπόνηση  του Σχεδίου Δράσης Βιοποικιλότητας της Σκύρου. Το ΒΣΔ θα αναλύσει και να αξιολογήσει την κατάσταση της βιοποικιλότητας του νησιού και θα καθορίσει τις βασικές κατευθύνσεις εκπόνησης των θεματικών Σχεδίων Δράσης, εντός προκαθορισμένων χρονικών προθεσμιών. Παράλληλα θα προσδιορίσει τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής του κοινού στον σχεδιασμό. Ακόμα, θα εκπονήσει σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΒΣΔ και των δράσεων που θα υλοποιηθούν από το πρόγραμμα. Η  δράση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό – υλοποίηση των ειδικών δράσεων διαχείρισης του έργου.

• Εκπόνηση 6 θεματικών σχεδίων δράσης (ΣΔ) (δράσεις Α.2, Α.3, Α.4, Α.5, Α.6, Α.7), δηλαδή του ΑγροΛιβαδικού ΣΔ, του Υγροτοπικού ΣΔ, του ΣΔ για τις συστάδες σφενδαμιού, του ΣΔ για τα ενδημικά ή / και σπάνια φυτά, του ΣΔ για τη βιοποικιλότητα των νησίδων και το ΣΔ για τον βιώσιμο Τουρισμό.  Από τα θεματικά αυτά ΣΔ θα προσδιοριστούν και περιγραφούν οι διαχειριστικές παρεμβάσεις του προγράμματος για τη διατήρηση σημαντικών οικοτόπων και ειδών του νησιού.

Δράσεις Β.1, Β.2: Μίσθωση γης  Θα εκμισθωθούν βοσκότοποι και γεωργικές εκτάσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις δράσεις διαχείρισης: i) βιώσιμες πρακτικές βόσκησης, ii)  καλλιέργεια παραδοσιακών ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών και iii) καλλιέργεια παραδοσιακών τοπικών ποικιλιών. Επιπλέον, σε 5 νησίδες θα υλοποιηθούν δράσεις διαχείρισης.

Δράσεις C.1, C.2, C.3: Υλοποίηση δέσμης 3 αλληλεξαρτώμενων δράσεων για την επιδεικτική διαχείριση των αγροκτηνοτροφικών οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού ΣΔ θα εφαρμοστεί ελεγχόμενη βόσκηση, καθώς και καλλιέργεια σανοδοτικών φυτών, προς όφελος και του σκυριανού αλόγου. Επίσης, οι τοπικές ποικιλίες κτηνοτροφικών φυτών, καθώς και η φάβα, θα καλλιεργηθούν με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις βελτίωσης ενδιαιτημάτων (φυτεύσεις, τεχνητές φωλιές),θα υλοποιηθούν επίσης, για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Δράση C.4: Επιδεικτική δημιουργία - αποκατάσταση επιλεγμένων υγροτοπικών ενδιαιτημάτων. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υγροτοπικού ΣΔ, θα αποκατασταθούν -δημιουργηθούν υγροτοπικά ενδιαιτήματα, προκειμένου να υπάρξουν κατάλληλη βιότοποι για την τοπική βιοποικιλότητα και τα μεταναστευτικά πουλιά.

Δράση C.5: Αποκατάσταση του δυναμικού αναγέννησης των συστάδων σφενδαμιού. Περίφραξη επιλεγμένων συστάδων, καθώς και εμπλουτισμός συστάδων με φύτευση φυταρίων σφενδαμιού.

Δράση C.6: Διατήρηση των σπάνιων και ενδημικών φυτών της Σκύρου. Σύμφωνα με το οικείο ΣΔ και ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε είδους, ειδικές μέθοδοι θα εφαρμοστούν, συμπεριλαμβανομένης της περίφραξης για αποτροπή της βόσκησης, την κατασκευή των παραδοσιακών τοίχων αντι-διάβρωσης, κλπ.

Δράση C.7: Διατήρηση της αποικιών θαλασσοπουλιών στις νησίδες της Σκύρου με έλεγχο των πληθυσμών των αρουραίων και των ασημόγλαρων. Επίσης θα τοποθετηθούν τεχνητές φωλιές και θα γίνουν φυτεύσεις θάμνων για τη μείωση της έκθεσης των φωλιών, αυγών και νεοσσών στον ήλιο και στις υψηλές θερμοκρασίες.

Δράση C.8: Δημιουργία και λειτουργία Τοπικής Ομάδας Εθελοντών για τη φύση. Θα είναι μια ομάδα εθελοντών που θα εκπαιδευτούν από την ΕΟΕ στην εφαρμογή δράσεων  διατήρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης της τοπικής βιοποικιλότητας.


Δράσεις D1-11: Εφαρμογή μιας εκτεταμένης εκστρατείας ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού, μέσα από 9 αλλολοσυμπληρούμενες δράσεις. Η εκστρατεία περιλαμβάνει υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης, ειδικές εκδόσεις, συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης, δημιουργία εκθεσιακού χώρου, παραγωγή ντοκιμαντέρ, κ.λπ.

 

 


Το πρόγραμμα LIFE09 NAT/GR/000323 υλοποιείται από το Δήμο Σκύρου σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πράσινου Ταμείου.